Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

  1. Onder A genoemde verbindt zich er toe, ten laatste 5 dagen voor de startdatum van de campagne een reclamespot van behoorlijke kwaliteit ter beschikking te stellen van Radio Mol. Reclamespots dienen per mail aangeleverd te worden via reclame@radiomol.be. Spots in wav- en mp3-formaat worden aanvaard. Voor mp3-formaat is 256 mbps de minimale bitrate.
  2. Onder A genoemde geeft de opdracht aan Radio Mol om bij een door deze laatste aangeduide firma een reclamespot te laten maken aan de hand van de gegevens vermeld in bijlage 1 en verbindt er zich toe de onkosten volledig ter zijner lasten te nemen.

(Schrappen wat niet van toepassing is.)

Algemene voorwaarden

  1. Indien de onder A genoemde opdrachtgever de uitzending van de reclamecampagne stopzet voor de termijn die in deze overeenkomst is opgenomen, betaalt hij een schadevergoeding gelijk aan de helft van de onder paragraaf 2 vermelde prijs.
  2. Indien de overheid de zendvergunning van Radio Mol intrekt, vervalt deze overeenkomst en kan Radio Mol nooit verantwoordelijk worden gesteld.
  3. Betalingen geschieden door overschrijving op het rekeningnummer BE98 0680 9052 7093 van de vzw Radio Mol  ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
  4. Facturen worden opgemaakt bij het van het opmaken van het contract ongeacht de looptijd van de reclamecampagne.
  5. De ontvangst van de factuur geldt, van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen. In geval van niet betaling is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek, tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgelegd op 12% met een minimum van 30 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.
  6. De vertegenwoordiger van Radio Mol mag een voorschot, van maximum 20% van de onder paragraaf 2 vermelde prijs, eisen van de opdrachtgever. Dit voorschot is te betalen voor aanvang van de reclamecampagne. Bij niet tijdige betaling van de voorschotfactuur kan de campagne opgeschort worden.
  7. Bij het ondertekenen van een jaarcontract kan Radio Mol de mogelijkheid  bieden tot  maandelijkse betaling. Dit afbetaligsplan zal duidelijk in het contract worden opgenomen. Bij niet tijdige betaling van de afgesproken maandelijkse bedragen behoudt Radio Mol zich het recht om het resterende bedrag in een maal te factureren volgens de algemene betalingsvoorwaarden omschreven in punt C.
  8. Alle betwistingen worden volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout en het Vredegerecht van Mol behoren.